ติดต่อ

      เลขที่ ๘๓๗ หมู่ ๑๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
      โทรศัพท์ : ๐-๕๖๒๒-๒๒๕-๑ โทรสาร : ๐-๕๖๒๒-๒๒๕-๑