หลักสูตรที่เปิดการฝึกอบรม

      ๑. หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
      ๒. หลักสูตรการสืบสวน
      ๓. หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน
      ๔. หลักสูตรการจราจร
      ๕. หลักสูตรงานธุรการละกำลังพล
      ๖. หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
      ๗. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
      ๘. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
      ๙. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเป็นชั้นสัญญาบัตร
      ๑๐ . หลักสูตร สารวัตร
      ๑๑. หลักสูตร ตามที่ ตร.กำหนด