ปณิธาน

      ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๖ เป็นสถาบันผลิตและฝึกอบรมข้าราชการตํารวจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค ๖ และตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติมอบหมาย โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๖ จะต้องมีความรู้ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ และนโยบายสํานักงานตํารวจแห่งชาติ