ประวัติศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

      ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓๗ หมู่ ๑๐ ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ บนพื้นที่ของเขาขาดหรือเขาแรด มีเนื้อที่ จํานวน ๑๑๗ ไร่ เดิมเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการศึกษา ชื่อ กองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๖ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้กองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๖ ขึ้นตรงต่อตํารวจภูธรภาค ๖ และ เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ฝึก อบรมตํารวจภูธรภาค ๖ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๖ เปิดทําการสอนและฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตํารวจ รุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๗ โดยใช้อาคารสถานที่ ที่ได้รับมอบจาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย โดยรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตํารวจจากผู้สําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖ ) หรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ตอมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ( สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติข้าราชการตํารวจ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ การผลิตและการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนพลตํารวจ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


      ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๖ มีหน้าที่รับผิดชอบ ๒ ลักษณะ คือ

      ลักษณะที่ ๑ จัดการศึกษาและฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อเตรียมเข้ารับราชการ ตํารวจ

      ลักษณะที่ ๒ จัดการศึกษาและอบรมข้าราชการตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจํา ให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการจัดการ ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๖ ได้ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย สําเร็จเป้าหมายทุกประการ