พันธกิจ

      ๑. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      ๒. พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนทันสมัยมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
      ๓. พัฒนาอาคาร สถานที่พัก ห้องฝึกอบรม ภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๖ ให้มีความร่มรื่นน่าอยู่เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอนเสริมสร้างสุขภาพทางร่างกาย จิตใจที่ดี
      แก่ข้าราชการตํารวจ ครอบครัวและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
      ๔. พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
      ๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ
      ๖. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณี หรือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
      ๗. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการหรือกิจกรรมเพื่อข้าราชการตํารวจและครอบครัวศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๖ อยู่ดีมีสุข