ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพนธ์ แผ่นพับต่อต้านทุจริต


เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6


ความรับผิดทางอาญาของเด็กหรือเยาวชน


หน่วยรับสมัคร บช.ศ. และ สพฐ.ตร. จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org


สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัย 23 รายการ


กรอกข้อมูล นสต.12 ศฝร.ภ.6