ข่าวประชาสัมพันธ์

การบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีประสิทธิภาพ


การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรในยุคประเทศไทย 4.0


การพัฒนาแนวทางในการป้องกันตนเอง


ประชาสัมพันธ์บทความวิจัย เรื่อง เจาะจิตใจอาชญากรด้วยแนวคิดอาชญาวิทยา


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ