สภาพทางกายภาพของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖

๑. พื้นที่เป็นเนินเขาและพื้นที่ราบมีเนื้อที่ ๑๑๗ ไร่ ๓ งาน ๖๖ ตารางวา
      ทิศเหนือติดถนนพหลโยธิน
      ทิศใต้ติดมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์(สาขาภาควิชาเกษตรฯ)
      ทิศตะวันออกติด สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
      ทิศตะวันตกติดเรือนจำชั่วคราว คลองโพธิ์
๒. อาคารสถานที่
      - กองร้อยฝึกอบรม (ที่พัก) ๖ หลัง
      - ห้องประชุมที่มีความจุ ๗๐๐ ที่นั่ง ๑ ห้อง
      - อาคารเรียนรวม ๑ อาคาร (๑๒ ห้องเรียน)
      - ห้องเรียนชั่วคราว ๒ ห้อง
      - อาคารกองกำกับการ ๑ อาคาร
      - อาคารพลาธิการ ๑ อาคาร
      - อาคารพยาบาล ๑ อาคาร
      - อาคารงานรักษาการณ์ ๑ อาคาร
      - อาคารโรงอาหาร ๓ อาคาร
      - อาคารประกอบอาหาร ๑ อาคาร
      - อาคารโรงฝึกยุทธวิธี ๑ อาคาร
      - อาคารหอประชุมบนเขา ๑ อาคาร
      - ลานฝึกเอนกประสงค์ ๒ แห่ง
      - สนามยิงปืนพกชั่วคราว ๑ แห่ง
      - โรงฝึกยิงปืนพก ๑ แห่ง
      - โรงฝึกยิงปืนสั้น ๑ แห่ง
      - สนามยิงปืนยาว ๑ แห่ง
      - อาคารคลังอาวุธ ๑ อาคาร
      - โรงจอดรถ ๑ หลัง
      - อาคารบ้านพัก ผกก. รอง ผกก. ๓ หลัง
      - อาคารบ้านพักสว. และ ผบ.ร้อย ๖ หลัง
      - อาคารบ้านพักชั้นสัญญาบัตร (แฟลต) ๑ อาคาร
      - อาคารบ้านพักชั้นประทวน (แฟลต) ๕ อาคาร